ප්‍රශ්න පත්‍රයකට පිළිතුරු ලබාදෙන විට සැළකිලිමත් වියයුතු කරුණු

Posted Leave a commentPosted in How To

වඩාත් ගුණාත්මක හා නිවැරදි ලෙස මාර්ගගත ක්‍රමයට විභාගයට මුහුණ දෙන ආකාරය. පටුන පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර කිහිපයකදී ඇති වූ ගැටළු සැළකිල්ලට ගනිමින් ETEST යෙදුම යාවත්කාලීන කිරීමට හා එය මනාව භාවිත කරන අන්දම සම්බන්ධයෙන් සිසු සිසුවියන් දැනුවත් කිරීමටත් අපි තීරණය කලෙමු. විභාගය ආරම්භ කිරීම විභාගය ආරම්භ කිරීම සඳහා ඔබට ලබා දී ඇති ලින්ක් එක හෝ ඍජුව වෙබ් අඩවිය වෙත […]

How to Register as a Student in ETEST

Posted Leave a commentPosted in How To

https://youtu.be/XjTXsmB9nug   As a new comer, registering your account in https://etest.lk is much easier. Here this video will help you or your students in registration process. 🤔 How much does this cost? No cost at all for registration. Yes registration will allow you analyze your results and Performance & track your records. 🤔 Is registering […]

How to Create a Quiz in ETEST

Posted Leave a commentPosted in How To

https://youtu.be/sTvoM8w_QTk As a Teacher, creating your Quiz or Test in https://etest.lk is much easier. Here this video will help you in the Quiz creation process. 🤔 Does this require any special skills? No. Only the typing skill. 🤔 What are the benefits?   While creating a quiz takes a bit of effort, the rewards are absolutely […]